ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ


2024/04/06 15:26:48 IST

ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ

  ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ

  ਜੇਕਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ

  ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ

  ਘਰ ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ

  ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੋਰ

  ਜੇਕਰ ਘਰ ਚ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਕੋਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ

  ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।

View More Web Stories