ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਵਿਨੇਗਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?


2024/03/16 13:08:57 IST

ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ

  ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ-ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੱਕਰ

  ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

  ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਜੂਆਂ, ਵਾਰਟਸ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼

  ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ

  ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਮੜੀ

  ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਚ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

View More Web Stories