ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ


2024/03/29 12:59:36 IST

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

  ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੋ।

ਜੈਨੇਟਿਕਸ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪਾ

  ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਸਤ ਜੀਵਨ

  ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ

  ਜੰਕ ਫੂਡ, ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ

  ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਰੌਇਡ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਰੋਗ

  ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ (PCOS), ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

View More Web Stories