ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ?


2024/04/10 12:24:50 IST

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ

  ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਕਸਲੇਟ

  ਔਕਸਲੇਟ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਔਕਸਲੇਟ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ।

ਸਿਟਰੇਟ

  ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗਲਾਸ

  ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ

  ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ

  ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

View More Web Stories