ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 'ਮੱਛੀ'


2024/03/30 13:44:17 IST

ਅਜੀਬ ਜੀਵ

  ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬ ਜੀਵ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼

  ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਮਾਗ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ

  ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

  ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

40 ਹੱਥ

  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਮੱਛੀ ਦੇ 5 ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ

  ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਹੱਥ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

  ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

View More Web Stories